Vytisknout

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sloveč č. 19

Napsal Edita Janková on . V sekci Zápisy ze zasedání OZ

ze dne 3. června 2016 v kulturním domě v Kamilově

 

Obec Sloveč

Zastupitelstvo obce Sloveč

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sloveč č. 19

ze dne 3. června 2016 v Kulturním domě v Kamilově

 

 

 

 

 

 

 • Přítomni členové ZO: Luděk Brzák, Václav Kučera, Viktor Rodywirja, MVDr. František Rulík, Jan Říbek, Miroslav Štěrba, Miroslav Valenta

   

   

       

       

  Zasedání zahájil a všechny přítomné přivítal starosta Viktor Rodywirja. Prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyvěšeno. Dále starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Starosta poté nechal schválit za ověřovatele zápisu pana Miroslava Valentu a pana MVDr. Františka Rulíka, za zapisovatele paní Andreu Šusterovou. Seznámil přítomné, že byl zápis z minulého zasedání řádně ověřen. Nakonec seznámil přítomné s programem zasedání.

   

   

  Program:

   

   

 

 1. Prodej pozemku

 2. Dotace MŠ střecha

 3. Dotace SDH

 4. Účetní závěrka obce Sloveč

 5. Účetní závěrka MŠ Sloveč

 6. Výběrové řízení MŠ střecha

 7. Různé

   

 

 

 

 

 

 1. Obec obdržela žádost o koupi obecního pozemku v obci Sloveč, katastrální území Sloveč, parc. č. 334/18 – ostatní plocha o výměře 21 m2 a par. č. 440/6 – ostatní plocha o výměře 25 m2, prodej výše uvedených pozemků se uskuteční za odhadní cenu dle platného znaleckého posudku.

   

 

 

 

 1. OZ projednalo přijetí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Výměna střechy na budově Mateřské školy“

 

 

 

 1. OZ projednalo přijetí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Oprava nástavby a nádrže u vozidla CAS 32 Tatra 815

   

 2. OZ projednalo a schválilo účetní závěrku obce Sloveč za rok 2015.

   

 3. OZ projednalo a schválilo účetní závěrku Mateřské školy Sloveč za rok 2015.

   

 4. OZ projednalo a schválilo zveřejnění výzvy a zadávací dokumentace k podání nabídek na výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Výměna střechy Mateřské školy“.

   

 5. V bodě různé byly projednány tyto záležitosti:

   

 

 • byly provedeny změny rozpočtu, navýšení příjmových a výdajových účtů, rozpočtové opatření č. 6/2016

 • OZ obdrželo a projednalo žádost o souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku od TJ Sokol Sloveč na adrese Sloveč čp. 10 (areál fotbalového hřiště)

 

 

 

 1. Diskuse

 

 

 

p.Prosecká – bude se čistit strouha na Střihově?

 

p.Rodywirja – tento rok se bude čistit

 

 

 

p.Novotná – bude se opravovat střecha a okapy na kulturním domě v Kamilově?

 

p.Rodywirja – okapy se nechají vyčistit

 

 

 

 

 

 

 

Ve Slovči dne 3. 6. 2016

 

 

 

 

 

 

 

  …………………………….      ……………………………

 

          Viktor Rodywirja             MVDr. František Rulík                                             

 

                  starosta                           místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

Ověřili:  MVDr. František Rulík, místostarosta obce ……..………………

 

 

 

               Miroslav Valenta, člen zastupitelstva          ……………………

 

 

 

 

 

Zapsala: Andrea Šusterová, účetní obce                      .…………………...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

 

 

ze zasedání zastupitelstva obce Sloveč

 

 

 

č. 19 ze dne 3. 6. 2016

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce Sloveč

 

 

 

 

 

s c h v a l u j e :

 

 

 

105/19/2016 prodej pozemku

 

Výsledek hlasování                 7 pro          0 proti          0 zdržel

 

 

 

106/19/2016 přijetí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Výměna střechy na budově Mateřské školy“

 

Výsledek hlasování                 7 pro          0 proti          0 zdržel

 

 

 

107/19/2016 přijetí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Oprava nástavby a nádrže u vozidla CAS 32 Tatra 815

 

Výsledek hlasování                 7 pro          0 proti          0 zdržel

 

 

 

108/19/2016 účetní závěrku obce Sloveč za rok 2015

 

Výsledek hlasování                 7 pro          0 proti          0 zdržel

 

 

 

109/19/2016 účetní závěrku MŠ Sloveč za rok 2015

 

Výsledek hlasování                 7 pro          0 proti          0 zdržel

 

 

 

110/19/2016 zveřejnění výzvy a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

 

Výsledek hlasování                 7 pro              0 proti           0 zdržel

 

 

 

111/19/2016 RO 6/2016

 

Výsledek hlasování                  7 pro             0 proti          0 zdržel

 

 

 

112/19/2016 žádost o souhlas s umístěním sídla spolku

 

Výsledek hlasování                  7 pro              0 proti          0 zdržel

 

 

 

 

 

 

 

n e s c h v a l u j e :   -

 

 

 

 

 

 

 

b e r e   n a   v ě d o m í:    připomínky občanů

 

 

 

 

 

Ve Slovči dne 3. 6. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  …………………………….   ……………………………

 

          Viktor Rodywirja               MVDr. František Rulík                                             

 

                  starosta                              místostarosta

 

 

 

 

 

Ověřili:  MVDr. František Rulík, místostarosta obce …...………………….

 

        

 

              Miroslav Valenta, člen zastupitelstva          ….…………………..

 

 

 

Zapsala: Andrea Šusterová, účetní obce                    .……………………..