Vytisknout

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sloveč č. 18

Napsal Andrea Šusterová on . V sekci Zápisy ze zasedání OZ

Zápis ze zasedání zde:

 

Obec Sloveč

Zastupitelstvo obce Sloveč

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sloveč č. 18

ze dne 11. dubna 2016 na Obecním úřadě ve Slovči

 

 

 

 

 

 

·        Přítomni členové ZO: Luděk Brzák, Václav Kučera, Viktor Rodywirja, MVDr. František Rulík, Jan Říbek, Miroslav Štěrba, Miroslav Valenta

 

 

 

 

 

     

 

     

 

Zasedání zahájil a všechny přítomné přivítal starosta Viktor Rodywirja. Prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyvěšeno. Dále starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Starosta poté nechal schválit za ověřovatele zápisu pana Luďka Brzáka a pana MVDr. Františka Rulíka, za zapisovatele paní Andreu Šusterovou. Seznámil přítomné, že byl zápis z minulého zasedání řádně ověřen. Nakonec seznámil přítomné s programem zasedání.

 

 

 

 

 

Program:

 

 

 

 

 

1)    Smlouva na likvidaci bio odpadu

 

2)    Termín zápisu do MŠ Sloveč

 

3)    Prodej pozemku

 

4)    Různé

 

5)    Diskuse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)    Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo Smlouvu na likvidaci biologického odpadu, včetně pronájmu kontejnerů, dopravy a nakládky v obcích Sloveč, Kamilov a Střihov.

 

 

 

2)    Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo termín zápisu do MŠ Sloveč na školní rok 2016/2017.

 

 

 

3)    Obec obdržela žádost o koupi obecního pozemku v obci Sloveč, katastrální území Sloveč, parc. č. 5/7 – zahrada o výměře 24 m2, prodej výše uvedeného pozemku se uskuteční za odhadní cenu dle platného znaleckého posudku.

 

 

 

 

 

4)    V bodě různé byly projednány tyto záležitosti:

 

 

 

-         byly provedeny změny rozpočtu, navýšení příjmových a výdajových účtů, rozpočtové opatření

č. 4/2016,5/2016

 

-         starosta oznámil OZ stavbu přístřešku na sportovním hřišti ve Slovči

 

 

 

 

 

5)    Diskuse

 

 

 

Nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

 

 

 

 

 

Ve Slovči dne 11. 4. 2016

 

 

 

 

 

 

 

  …………………………….                                 ……………………………

 

          Viktor Rodywirja                                        MVDr. František Rulík                                             

 

                  starosta                                                               místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

Ověřili:  MVDr. František Rulík, místostarosta obce ……..………………

 

 

 

               Luděk Brzák, místostarosta obce                 ……………………

 

 

 

 

 

Zapsala: Andrea Šusterová, účetní obce                      .…………………...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

 

 

ze zasedání zastupitelstva obce Sloveč

 

 

 

č. 18 ze dne 11. 4. 2016

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce Sloveč

 

 

 

 

 

s c h v a l u j e :

 

 

 

100/18/2016 smlouva na likvidaci bio odpadu

 

Výsledek hlasování                 7 pro          0 proti          0 zdržel

 

 

 

101/18/2016 termín zásisu do MŠ Sloveč

 

Výsledek hlasování                 7 pro          0 proti          0 zdržel

 

 

 

102/18/2016 prodej pozemku

 

Výsledek hlasování                 7 pro          0 proti          0 zdržel

 

 

 

103/18/2016 rozpočtové opatření č. 4/2016, 5/2016

 

Výsledek hlasování                 7 pro          0 proti          0 zdržel

 

 

 

104/18/2016 stavba přístřešku

 

Výsledek hlasování                 7 pro          0 proti          0 zdržel

 

 

 

 

 

 

 

n e s c h v a l u j e :   -

 

 

 

 

 

 

 

b e r e   n a   v ě d o m í:    -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Slovči dne 11. 4. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  …………………………….                                 ……………………………

 

          Viktor Rodywirja                                       MVDr. František Rulík                                             

 

                  starosta                                                              místostarosta

 

 

 

 

 

Ověřili:  MVDr. František Rulík, místostarosta obce …...………………….

 

        

 

              Luděk Brzák, místostarosta  obce                ….…………………..

 

 

 

Zapsala: Andrea Šusterová, účetní obce                    .……………………..