Vytisknout

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sloveč č. 15

Napsal Edita Janková on . V sekci Zápisy ze zasedání OZ

 

Obec Sloveč

Zastupitelstvo obce Sloveč

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sloveč č. 15

ze dne 16. prosince 2015 ve Slovečské hospodě

 

 

 

 

 

 

 • Přítomni členové ZO: Luděk Brzák, Václav Kučera, Viktor Rodywirja, MVDr. František Rulík, Jan Říbek, Miroslav Štěrba, Miroslav Valenta

   

       

       

  Zasedání zahájil a všechny přítomné přivítal starosta Viktor Rodywirja. Prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyvěšeno. Dále starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Starosta poté nechal schválit za ověřovatele zápisu pana MVDr. Františka Rulíka a  pana Miroslava Valentu, za zapisovatele paní Editu Jankovou. Seznámil přítomné, že byl zápis z minulého zasedání řádně ověřen. Nakonec seznámil přítomné s programem zasedání.

   

   

  Program:

   

   

 

 1. Rozpočet na rok 2016 a úpravu rozpočtového výhledu na rok 2016

 2. Různé

 3. Diskuse

   

 

 

 

 1. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet na rok 2016 jako vyrovnaný v členění na paragrafy a současně úpravu rozpočtového výhledu na rok 2016

   

 2. V bodě různé byly projednány tyto záležitosti:

   

 

 • byly provedeny změny rozpočtu, navýšení příjmových a výdajových účtů, rozpočtové opatření č. 15/2015

 

 

 

 

 

 1. Diskuse

 

 

 

 

 

p. Barnet – dotaz, zda je schválen převod kostela

 

p. Rodywirja – ano, žádost o převod kostela v obci Sloveč schválilo OZ na svém zasedání dne 2.10.2015

 

 

 

p. Štěrba – dotaz, zda jde o bezúplatný převod

 

p. Rodywirja – ano, jde o bezúplatný převod kostela včetně hřbitova, urnového háje a márnice

 

 

 

p. Štěrba – dotaz, zda se počítá v souvislosti s plánovanou opravou věže kostela také s opravou věžních hodin

 

p. Rodywirja – ano, oprava věžních hodin bude také provedena

 

 

 

 

 

 

 

Ve Slovči dne 16.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  …………………………….              ……………………………

 

          Viktor Rodywirja                           MVDr. František Rulík                                             

 

                  starosta                                            místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

Ověřili:  MVDr. František Rulík, místostarosta obce     ……..………………

 

 

 

               Miroslav Valenta, člen zastupitelstva obce     ……………………

 

 

 

 

 

Zapsala: Edita Janková, účetní obce                               .…………………...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

 

 

ze zasedání zastupitelstva obce Sloveč

 

 

 

č. 15 ze dne 16.12.2015

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce Sloveč

 

 

 

 

 

s c h v a l u j e :

 

 

 

82/15/2015 rozpočet na rok 2016  jako vyrovnaný v členění na paragrafy a úpravu rozpočtového výhledu na rok 2016

 

Výsledek hlasování                 7 pro          0 proti          0 zdržel

 

 

 

83/15/2015 rozpočtové opatření č. 15/2015

 

Výsledek hlasování                 7 pro          0 proti          0 zdržel

 

 

 

 

 

 

 

n e s c h v a l u j e :    -

 

 

 

 

 

 

 

b e r e   n a   v ě d o m í:    připomínky občanů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Slovči dne 16.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  …………………………….           ……………………………

 

          Viktor Rodywirja                        MVDr. František Rulík                                             

 

                  starosta                                        místostarosta

 

 

 

 

 

Ověřili:  MVDr. František Rulík, místostarosta obce   …...………………….

 

        

 

              Miroslav Valenta, člen zastupitelstva  obce    ….…………………..

 

 

 

Zapsala: Edita Janková, účetní obce                             .……………………..