Vytisknout

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sloveč č. 13

Napsal Edita Janková on . V sekci Zápisy ze zasedání OZ

 

 

Obec Sloveč

Zastupitelstvo obce Sloveč

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sloveč č. 13

ze dne 6. listopadu 2015 na Obecním úřadě ve Slovči

 

 

 

 

 

 

 • Přítomni členové ZO: Luděk Brzák, Václav Kučera, Viktor Rodywirja, MVDr. František Rulík, Jan Říbek, Miroslav Valenta

 • Omluveni členové ZO: Miroslav Štěrba

       

       

  Zasedání zahájil a všechny přítomné přivítal starosta Viktor Rodywirja. Prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyvěšeno. Dále starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Starosta poté nechal schválit za ověřovatele zápisu pana Luďka Brzáka a  pana Jana Říbka, za zapisovatele paní Editu Jankovou. Seznámil přítomné, že byl zápis z minulého zasedání řádně ověřen. Nakonec seznámil přítomné s programem zasedání.

   

   

  Program:

   

   

 

 1. Dopravní obslužnost

 2. Smlouva o pronájmu hospody v obci Sloveč

 3. Smlouva o pronájmu hospody v obci Střihov

 4. Různé

 5. Diskuse

   

 

 

 

 1. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo příkazní smlouvu na zajištění dopravní obslužnosti pro rok 2016.

   

 2. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo uzavření smlouvy o pronájmu hospody v obci Sloveč čp. 79 s p. Ing. P. Kazdou, bytem Kněžice.

   

 3. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo uzavření smlouvy o pronájmu hospody v obci Střihov čp. 75 s p. O. Šulcovou, bytem Střihov.

   

 4. V bodě různé byly projednány tyto záležitosti:

   

 

 • byly provedeny změny rozpočtu, navýšení příjmových a výdajových účtů, rozpočtové opatření č. 12,13/2015

 

 

 

 • OZ projednalo žádost p. J. Bidmona o proplacení výdajů na požární sport v roce 2015, žádost byla schválena

   

 • OZ projednalo konání kulturních akcí v obci – OZ odsouhlasilo, že plánování a následné konání  kulturních akcí v obci Střihov, které budou dotovány obcí, bude podmíněné účastí pořádajících v kulturní komisi OÚ Sloveč a proběhnou s jejím souhlasem

   

   

 

 1. Diskuse

  Nebyly vzneseny žádné připomínky.

   

   

 

Ve Slovči dne 6.11.2015

 

 

 

 

 

  …………………………….       ……………………………

 

          Viktor Rodywirja                   MVDr. František Rulík                                             

 

                  starosta                                 místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

Ověřili:  Luděk Brzák, místostarosta obce                 ……..………………

 

 

 

              Jan Říbek, člen zastupitelstva obce            ……………………

 

 

 

 

 

Zapsala: Edita Janková, účetní obce                         .…………………...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

 

 

ze zasedání zastupitelstva obce Sloveč

 

 

 

č. 13 ze dne 6.11.2015

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Zastupitelstvo obce Sloveč

 

 

 

s c h v a l u j e :

 

 

 

71/13/2015 příkazní smlouvu na zajištění dopravní obslužnosti pro rok 2016

 

Výsledek hlasování                 6 pro          0 proti          0 zdržel

 

 

 

72/13/2015 uzavření smlouvy o pronájmu hospody v obci Sloveč čp. 79

 

Výsledek hlasování                 6 pro          0 proti          0 zdržel

 

 

 

73/13/2015 uzavření smlouvy o pronájmu hospody v obci Střihov čp. 75

 

Výsledek hlasování                6 pro          0 proti           0 zdržel

 

 

 

74/13/2015 rozpočtové opatření č. 12,13/2015

 

Výsledek hlasování                6 pro          0 proti           0 zdržel

 

 

 

75/13/2015 žádost o proplacení výdajů na požární sport

 

Výsledek hlasování                6 pro          0 proti           0 zdržel

 

 

 

76/13/2015 podmínky při plánování kulturních akcí v obci Střihov

 

Výsledek hlasování                6 pro          0 proti            0 zdržel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n e s c h v a l u j e :    -

 

 

 

 

 

b e r e   n a   v ě d o m í:    -

 

 

 

 

 

 

 

Ve Slovči dne 6.11.2015

 

 

 

 

 

  …………………………….         ……………………………

 

          Viktor Rodywirja                    MVDr. František Rulík                                             

 

                  starosta                                    místostarosta

 

 

 

 

 

Ověřili:  Luděk Brzák, místostarosta obce            ……...…………………

 

        

 

              Jan Říbek, člen zastupitelstva  obce       ….…………………..

 

 

 

Zapsala: Edita Janková, účetní obce                    .………………………