Vytisknout

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sloveč č. 8

Napsal Edita Janková on . V sekci Zápisy ze zasedání OZ

 

Obec Sloveč

Zastupitelstvo obce Sloveč

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sloveč č. 8

ze dne 8. dubna 2015  na OÚ ve Slovči

 

 

 

·        Přítomni členové ZO: Luděk Brzák, Václav Kučera, Viktor Rodywirja, MVDr. František Rulík, Jan Říbek, Miroslav Štěrba, Miroslav Valenta

 

     

Zasedání zahájil a všechny přítomné přivítal starosta Viktor Rodywirja. Prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyvěšeno. Dále starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Starosta poté nechal schválit za ověřovatele zápisu pana Václava Kučera a pana Luďka Brzáka, za zapisovatele paní Edita Jankovou. Seznámil přítomné, že byl zápis z minulého zasedání řádně ověřen. Nakonec seznámil přítomné s programem zasedání.

 

 

Program:

 

 

     1) Žádost o dotaci

2)    Různé

3)    Diskuse

 

 

1)      OZ projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na rok 2015 na výměnu dosluhujícího VRZ na CAS 32 T815 a zároveň závazek spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 5% z uznatelných nákladů akce

 

 

2)      V bodě různé bylo projednáno:

 

-     byly provedeny změny rozpočtu, navýšení příjmových a výdajových účtů, rozpočtové opatření č. 5/2015

 

3)      Diskuse

Nebyly vzneseny žádné připomínky.

  

 

Ve Slovči dne 8.4.2015

 

  …………………….                 ……………………………

    Viktor Rodywirja                       MVDr. František Rulík                                              

        starosta                               místostarosta

 

 

Ověřili:  Václav Kučera  člen zastupitelstva obce       ……..………………

 

              Luděk Brzák      člen zastupitelstva obce      ……………………

 

Zapsala: Edita Janková    účetní obce               .…………………...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání zastupitelstva obce Sloveč

 

č. 8 ze dne 8.4.2015

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zastupitelstvo obce Sloveč

 

s c h v a l u j e :

 

42/8/2015 podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na rok 2015 a závazek spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 5% z uznatelných nákladů akce

Výsledek hlasování                 7 pro          0 proti          0 zdržel

 

43/8/2015 rozpočtové opatření č. 5/2015

Výsledek hlasování                 7 pro          0 proti          0 zdržel

 

n e s c h v a l u j e :     -

 

 

b e r e   n a   v ě d o m í :        -

 

 

Ve Slovči dne 8.4.2015

 

 

  ……………………….             ……………………………

      Viktor Rodywirja                      MVDr. František Rulík                                              

           starosta                            místostarosta

Ověřili:  Václav Kučera   člen zastupitelstva  obce         ……...…………………

        

              Luděk Brzák      člen zastupitelstva  obce        .………………………

 

 

Zapsala: Edita Janková     účetní obce                .………………………