Vytisknout

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sloveč č. 7

Napsal Edita Janková on . V sekci Zápisy ze zasedání OZ

 

Obec Sloveč

Zastupitelstvo obce Sloveč

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sloveč č. 7

ze dne 26. března 2015  na OÚ ve Slovči

 

 

 

·        Přítomni členové ZO: Luděk Brzák, Václav Kučera, Viktor Rodywirja, MVDr. František Rulík, Jan Říbek, Miroslav Štěrba, Miroslav Valenta

 

     

Zasedání zahájil a všechny přítomné přivítal starosta Viktor Rodywirja. Prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyvěšeno. Dále starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Starosta poté nechal schválit za ověřovatele zápisu pana Miroslava Valentu a pana Miroslava Štěrbu, za zapisovatele paní Edita Jankovou. Seznámil přítomné, že byl zápis z minulého zasedání řádně ověřen. Nakonec seznámil přítomné s programem zasedání.

 

 

Program:

 

 

      1) Účetní závěrka obce Sloveč za rok 2014

2)    Účetní závěrka MŠ Sloveč za rok 2014

3)    Vnitřní směrnice obce Sloveč

4)    Výběrové řízení-výměna oken a dveří OÚ Sloveč

5)    Veřejně prospěšné práce

6)    Různé

7)    Diskuse

 

 

1)      OZ projednalo a schválilo účetní závěrku obce Sloveč za rok 2014.

 

2)      OZ projednalo a schválilo účetní závěrku Mateřské školy Sloveč za rok 2014 a výsledek hospodaření Mateřské školy Sloveč za rok 2014. Výsledek hospodaření činil 0,- Kč, z tohoto důvodu neproběhlo rozdělení.

 

3)      OZ projednalo a schválilo Vnitřní směrnici obce Sloveč – Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce.

 

4)      OZ projednalo výsledky výběrového řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu č. 1/15 na akci „Výměna oken a hlavních dveří Obecní úřad Sloveč“, jako dodavatele schválilo firmu Baroch –okna  s.r.o. Lysá n. Labem, zároveň byla s výše uvedeným dodavatelem schválena smlouva o dílo.

 

5)      OZ  projednalo a schválilo Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP na rok 2015.

 

6)      V bodě různé bylo projednáno:

 

-         obec obdržela žádost JSDH o uvolnění částky 25000,- Kč z rozpočtu obce na rok 2015 z důvodu žádosti o dotaci v rámci „Středočeského fondu Podpory dobrovolných hasičů a složek IZS“, žádost byla zamítnuta

-         obec obdržela žádost p. Rodywirji o pronájem místnosti OÚ ve Slovči čp. 143 („Kampelička“), žádost byla schválena a zároveň byla schválena smlouva o pronájmu

-   byly provedeny změny rozpočtu, navýšení příjmových a výdajových účtů, rozpočtové opatření č. 2,3,4/2015

 

7)      Diskuse

Nebyly vzneseny žádné připomínky.

  

 

Ve Slovči dne 26.3.2015

 

  …………………………     ……………………………

       Viktor Rodywirja            MVDr. František Rulík                                                       starosta                     místostarosta

 

 

Ověřili:  Miroslav Valenta  člen zastupitelstva obce       ……..………………

 

              Miroslav Štěrba     člen zastupitelstva obce      ……………………

 

Zapsala: Edita Janková    účetní obce                   .…………………...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání zastupitelstva obce Sloveč

 

č. 7 ze dne 26.3.2015

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zastupitelstvo obce Sloveč

 

s c h v a l u j e :

 

34/7/2015 účetní závěrku obce Sloveč za rok 2014

Výsledek hlasování                 7 pro          0 proti          0 zdržel

 

35/7/2015 účetní závěrku a výsledek hospodaření MŠ Sloveč za rok 2014

Výsledek hlasování                 7 pro          0 proti          0 zdržel

 

36/7/2015 Vnitřní směrnici obce Sloveč - Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce

Výsledek hlasování                 7 pro          0 proti          0 zdržel

 

37/7/2015 výsledky výběrového řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu č. 1/15 na akci „Výměna oken a hlavních dveří Obecní úřad Sloveč“

Výsledek hlasování                 7 pro           0 proti          0 zdržel

 

38/7/2015 Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP na rok 2015

Výsledek hlasování                 7 pro           0 proti          0 zdržel

 

39/7/2015 pronájem místnosti Obecního úřadu Sloveč čp. 143 („Kampelička“)

Výsledek hlasování                 7 pro           0 proti           0 zdržel

 

40/7/2015 rozpočtové opatření č. 2,3,4/2015 

n e s c h v a l u j e :     

 

41/7/2015 žádost JSDH o uvolnění částky 25000,- Kč z rozpočtu obce na rok 2015 z důvodu žádosti o dotaci v rámci „Středočeského fondu Podpory dobrovolných hasičů a složek IZS“

Výsledek hlasování                 0 pro           7 proti           0 zdržel

 

b e r e   n a   v ě d o m í :        -

 

 

Ve Slovči dne 26.3.2015

 

 

  ………………………            ……………………………

     Viktor Rodywirja                    MVDr. František Rulík                                               starosta                           místostarosta

 

Ověřili:  Miroslav Valenta   člen zastupitelstva  obce         ……...…………………

        

              Miroslav Štěrba     člen zastupitelstva  obce        .………………………

 

 

Zapsala: Edita Janková     účetní obce                     .………………………