Vytisknout

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sloveč č. 6

Napsal Edita Janková on . V sekci Zápisy ze zasedání OZ

ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 19.2.2015 na OÚ ve Slovči

 

Obec Sloveč

Zastupitelstvo obce Sloveč

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sloveč č. 6

ze dne 19. února 2015  na OÚ ve Slovči

 

 

 

 

 

 

·        Přítomni členové ZO: Luděk Brzák, Václav Kučera, Viktor Rodywirja, MVDr. František Rulík, Jan Říbek, Miroslav Valenta

 

·        Omluvení členové ZO: Miroslav Štěrba

 

 

 

     

 

Zasedání zahájil a všechny přítomné přivítal starosta Viktor Rodywirja. Prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyvěšeno. Dále starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Starosta poté nechal schválit za ověřovatele zápisu pana Luďka Brzáka a pana Jana Říbka, za zapisovatele paní Edita Jankovou. Seznámil přítomné, že byl zápis z minulého zasedání řádně ověřen. Nakonec seznámil přítomné s programem zasedání.

 

 

 

 

 

Program:

 

 

 

 

 

      1)  „Vánoční“ strom v obci Sloveč

 

2)     Úprava plochy v obci Kamilov

 

3)     Různé

 

4)     Diskuse

 

 

 

 

 

1)      OZ projednalo a schválilo vysazení „vánočního“ stromu v obci Sloveč

 

 

 

2)      OZ projednalo a schválilo úpravu plochy v obci Kamilov u čp. 33 a 46 navezením recyklátu

 

 

 

3)      V bodě různé byly projednány tyto záležitosti:

 

 

 

-         OZ obdržela žádost OSRS Střihov o pokácení 2 ks stromů (vrba) u rybníka v obci Střihov z bezpečnostních důvodů, žádost byla schválena

 

-         OZ obdrželo žádost p. Alberta, Střihov 99 o vybudování vjezdu k rodinnému domu na obecním pozemku z důvodu podmáčení půdy, žádost byla schválena

 

 

 

 

 

4)      Diskuse

 

Nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

  

 

 

 

Ve Slovči dne 19.2.2015

 

 

 

           ………............                   …………………

 

          Viktor Rodywirja              MVDr. František Rulík                                              

 

                  starosta                                 místostarosta

 

 

 

 

 

Ověřili:  Luděk Brzák       člen zastupitelstva obce       ……..…………

 

 

 

              Jan Říbek            člen zastupitelstva obce    ……………....

 

 

 

Zapsala: Edita Janková    účetní obce                          ………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

 

 

ze zasedání zastupitelstva obce Sloveč

 

 

 

č. 6 ze dne 19.2.2015

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce Sloveč

 

 

 

s c h v a l u j e :

 

 

 

30/6/2015 vysazení „vánočního“ stromu v obci Sloveč

 

Výsledek hlasování                 6 pro          0 proti          0 zdržel

 

 

 

31/6/2015 úprava plochy v obci Kamilov

 

Výsledek hlasování                 6 pro          0 proti          0 zdržel

 

 

 

32/6/2015 pokácení 2ks stromů v obci Střihov

 

Výsledek hlasování                 6 pro          0 proti          0 zdržel

 

 

 

33/6/2015 vybudování vjezdu k rod. domu

 

Výsledek hlasování                 6 pro           0 proti          0 zdržel

 

 

 

 

 

n e s c h v a l u j e :      -

 

 

 

b e r e   n a   v ě d o m í :        -

 

 

 

 

 

Ve Slovči dne 19.2.2015

 

 

 

 

 

      …………………….            ……………………

 

          Viktor Rodywirja               MVDr. František Rulík                                              

 

                  starosta                                   místostarosta

 

 

 

Ověřili:  Luděk Brzák       člen zastupitelstva obce         ……...……….....

 

              Jan Říbek            člen zastupitelstva obce      .………………

 

 

 

Zapsala: Edita Janková     účetní obce                           .………………