Vytisknout

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 5

Napsal Edita Janková on . V sekci Zápisy ze zasedání OZ

konaného dne 28.1.2015 na OÚ ve Slovči

 

Obec Sloveč

Zastupitelstvo obce Sloveč

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sloveč č. 5

ze dne 28. ledna 2015  na OÚ ve Slovči

 

 

 

·        Přítomni členové ZO: Luděk Brzák, Viktor Rodywirja, MVDr. František Rulík, Miroslav Štěrba, Miroslav Valenta, Václav Kučera

·        Omluvení členové ZO: Jan Říbek

 

     

Zasedání zahájil a všechny přítomné přivítal starosta Viktor Rodywirja. Prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyvěšeno. Dále starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Starosta poté nechal schválit za ověřovatele zápisu pana Václava Kučeru a pana Miroslava Valentu, za zapisovatele paní Andreu Šusterovou. Seznámil přítomné, že byl zápis z minulého zasedání řádně ověřen. Nakonec seznámil přítomné s programem zasedání.

 

 

Program:

 

 

      1)  Návrh na vyřazení DDHM

2)     Inventarizace majetku za rok 2014

3)     Kontrola MŠ Sloveč

4)     VPP 2015

5)     Obecně závazná vyhláška

6)     Různé

7)     Diskuse

 

 

1)      OZ projednalo a schválilo návrh na vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku obce za rok 2014.

 

2)      OZ projednalo a schválilo souhrnné výsledky inventarizace majetku obce ke dni 31.12. 2014, manka ani přebytky nebyly zjištěny.

 

3)      Byla provedena kontrola hospodaření MŠ Sloveč, rekapitulace 4. čtvrtletí 2014, kontrola čerpání příspěvku,  výsledek hospodaření  byl 0,- Kč, z toho důvodu neproběhlo jeho rozdělení.

 

4)      OZ projednalo podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí  v rámci veřejně prospěšných prací od Úřadu práce na rok 2015 na 5 pracovních míst.

 

5)      OZ projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Sloveč č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,           využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sloveč.

 

6)      V bodě různé byly projednány tyto záležitosti:

 

-         schválena smlouva o pronájmu pozemku, katastrální území Kamilov, parc. č. 53/1orná půda o výměře 1000 m2,        

-         schválena smlouva o pronájmu klubovny ve Slovči čp. 46,

-         schválen dodatek ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.,

-         byly provedeny změny rozpočtu, navýšení příjmových a výdajových účtů, rozpočtové opatření č. 17,18/2014, 1/2015

-         schváleno doplacení finanční jistiny  firmě AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. ve výši 68.400,- Kč,

-         schválena oprava kostelní věže, oken a hodin na kostele v obci Sloveč,

-         OZ projednalo žádost o pokácení stromu ve Střihově u čp. 99, žádost  byla zamítnuta, strom bude  prořezán odbornou firmou,

-         přijetí systémového opatření – projednání závěrečného účtu obce

 

 

7)      Diskuse

Nebyly vzneseny žádné připomínky.

  

 

Ve Slovči dne 28.1. 2015

 

         …………………               ................................

          Viktor Rodywirja               MVDr. František Rulík                                              

                  starosta                                   místostarosta

 

 

Ověřili:  Václav Kučera       člen zastupitelstva obce           …..…………

 

              Miroslav Valenta   člen zastupitelstva obce        ……………

 

Zapsala: Andrea Šusterová    účetní obce                        ……………

 

USNESENÍ

 

ze zasedání zastupitelstva obce Sloveč

 

č. 5 ze dne 28.1. 2015

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zastupitelstvo obce Sloveč

 

s c h v a l u j e :

 

17/5/2015 návrh na vyřazení DDHM obce  za rok 2014

Výsledek hlasování                 6 pro          0 proti          0 zdržel

 

18/5/2015 souhrnné výsledky inventarizace  majetku obce za rok 2014

Výsledek hlasování                 6 pro          0 proti          0 zdržel

 

19/5/2015 kontrolu hospodaření MŠ Sloveč za 4. čtvrt.2014, výsledek hospodaření MŠ za rok 2014

Výsledek hlasování                 6 pro          0 proti          0 zdržel

 

20/5/2015 podání žádosti o příspěvek v rámci VPP na rok 2015

Výsledek hlasování                 6 pro           0 proti          0 zdržel

 

21/5/2015Obecně závaznou vyhlášku obce Sloveč č. 1/2015

Výsledek hlasování                6 pro            0 proti          0 zdržel

 

22/5/2015 smlouvu o pronájmu pozemku

Výsledek hlasování                6 pro            0 proti          0 zdržel

 

23/5/2015 smlouvu o pronájmu klubovny

Výsledek hlasování               6 pro              0 proti         0 zdržel

 

24/5/2015 dodatek ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu

Výsledek hlasování              6 pro               0 proti         0 zdržel

 

25/5/2015 rozpočtové opatření č. 17,18/2014, 1/2015

Výsledek hlasování             6 pro                0 proti         0 zdržel

 

 

26/5/2015 doplacení finanční jistiny

Výsledek hlasování             6 pro                0 proti          0 zdržel

 

27/5/2015 opravu kostelní věže, oken a hodin

Výsledek hlasování            6 pro                 0 proti          0 zdržel

 

28/5/2015 přijetí systémového opatření: Obec bude projednání závěrečného účtu uzavírat vyjádřením v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

n e s c h v a l u j e :

 

29/5/2015 žádost o pokácení stromu, dojde k prořezání stromu odbornou firmou

Výsledek hlasování              6 pro              0 proti             0 zdržel

 

b e r e   n a   v ě d o m í :        -

 

 

Ve Slovči dne 28.1. 2015

 

 

     ………………………            ……………………

          Viktor Rodywirja                MVDr. František Rulík                                              

                  starosta                                   místostarosta

 

 

Ověřili:  Václav Kučera       člen zastupitelstva obce        ……...………

              Miroslav Valenta   člen zastupitelstva obce      ....…………

 

Zapsala: Andrea Šusterová        účetní obce                  .……………

 

 

Kontaktní informace

 Obec Sloveč
Hlavní 142
Sloveč
289 03 Městec Králové

Číslo bankovního účtu: 8428191/0100

Tel.: 325 643 336
IČO: 00239763

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Facebook - Galerie

 

Dočasně nedostupné