Vytisknout

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sloveč č. 2

Napsal Edita Janková on . V sekci Zápisy ze zasedání OZ

ze dne 20.11.2014 na OÚ ve Slovči

Obec Sloveč

Zastupitelstvo obce Sloveč 

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sloveč č. 2

ze dne 20 listopadu 2014 na Obecním úřadě ve Slovči

 

 

 

  • Přítomni členové ZO: Luděk Brzák, Václav Kučera, Viktor Rodywirja, MVDr. František Rulík, Jan Říbek, Miroslav Štěrba, Miroslav Valenta

 

     

Zasedání zahájil a všechny přítomné přivítal starosta Viktor Rodywirja. Prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Starosta poté nechal schválit za ověřovatele zápisu pana Luďka Brzáka a pana Miroslava Valentu, za zapisovatele paní Edita Jankovou. Seznámil přítomné, že byl zápis z minulého zasedání řádně ověřen. Nakonec seznámil přítomné s programem zasedání.

 

 

Program:

 

 

       1)   Složení slibu

2)      Finanční a kontrolní výbor

3)      Kulturní komise

4)      Rozpočtové opatření

5)      Různé

6)      Diskuse

 

 

 

1) Dne 10.11.2014 se vzdala mandátu p. Irena Novotná kandidující za volební stranu Sdružení nezávislých kandidátů, mandát tak vznikl 1. náhradníkovi Václavu Kučerovi. Starosta vyzval p. Václava Kučeru ke složení slibu. Před složením slibu upozornil výše jmenovaného, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu. Starosta přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Sloveč a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a vyzval p. Václava Kučeru ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu. Výše jmenovaný neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.   

 

 

2) Nebyly podány návrhy na členy kontrolního výboru a finančního výboru, zastupitelstvo obce odkládá volbu členů kontrolního a finančního výboru na následující zasedání.

 

3) Byla zřízena kulturní komise Obecního úřadu ve Slovči, předsedou se stal

p. Václav Kučera.

 

4) Byly provedeny změny rozpočtu, navýšení příjmových a výdajových účtů, schváleno rozpočtové opatření č. 11/2014, 12/2014, 13/2114, 14/2014.

 

5) V bodě různé byly projednány tyto záležitosti:

 

-         OZ projednalo a schválilo podepsání smlouvy o smlouvě budoucí (zřízení věcného břemene) s firmou AZ Elektrostav a.s.

-         OZ projednalo a schválilo žádost Rybářského spolku Střihov, občanské sdružení o zafinancování akce – výměna potrubí mezi rybníky

-         OZ projednalo a schválilo žádost SDH Sloveč o proplacení ztráty při pořádání posvícenské zábavy, která činí 3100,- Kč

-         OZ projednalo a schválilo zřízení sekce „diskuse“ na www.slovec.eu pro připomínky a požadavky občanů

 

6) Diskuse

    Nebyly vzneseny žádné připomínky.    

 

 

 

Ve Slovči dne 20.11.2014

 

 

  …………………………….                      ……………………………

          Viktor Rodywirja                                     MVDr. František Rulík                                              

                  starosta                                               místostarosta

 

 

Ověřili:  Luděk Brzák          místostarosta obce            .…………………………..

             Miroslav Valenta   člen zastupitelstva obce     ……………………………

 

Zapsala: Edita Janková        účetní obce                      .…………………………...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání zastupitelstva obce Sloveč

 

č. 2 ze dne 20.11.2014

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zastupitelstvo obce Sloveč

 

s c h v a l u j e :

 

1/2/2014 volbu členů kontrolního a finančního výboru na následující zasedání

Výsledek hlasování                 7 pro          0 proti          0 zdržel

 

2/2/2014 zřízení kulturní komise OÚ Sloveč

Výsledek hlasování                 7 pro          0 proti          0 zdržel

 

3/2/2014 rozpočtové opatření č. 11/2014, 12/2014, 13/2014, 14/2014

Výsledek hlasování                 7 pro          0 proti          0 zdržel

 

4/2/2014 smlouvu o smlouvě budoucí (zřízení věcného břemene) s firmou AZ Elektrostav a.s.

Výsledek hlasování                 7 pro          0 proti          0 zdržel

 

5/2/2014 zafinancování akce – výměna potrubí mezi rybníky v obci Střihov

Výsledek hlasování                 7 pro          0 proti          0 zdržel

 

6/2/2014 proplacení ztráty při pořádání posvícenské zábavy v částce 3100,-Kč SDH Sloveč

Výsledek hlasování                 7 pro          0 proti          0 zdržel

 

7/2/2014 zřízení sekce „diskuse“ na www.slovec.eu

Výsledek hlasování                 7 pro          0 proti          0 zdržel

 

 

n e s c h v a l u j e :

 

 

b e r e   n a   v ě d o m í :

 

 

Ve Slovči dne 20.11.2014

 

 

  …………………………….                      ……………………………

          Viktor Rodywirja                                     MVDr. František Rulík                                              

                  starosta                                                 místostarosta

 

 

Ověřili:  Luděk Brzák          místostarosta obce            .…………………………..

             Miroslav Valenta   člen zastupitelstva obce     ……………………………

 

Zapsala: Edita Janková        účetní obce                      .…………………………...