Vytisknout

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sloveč

Napsal Edita Janková on . V sekci Zápisy ze zasedání OZ

Obec Sloveč

Zastupitelstvo obce Sloveč

 

Zápis

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sloveč č. 1,

konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin.

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Sloveč (dále též jako „zastupitelstvo) bylo zahájeno v 19.00 hodin dosavadním starostou obce p. MVDr. Františkem Rulíkem (dále jako „předsedající“).

 

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb anebo hlasování. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Sloveč zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 27.10.2014 do 6.11.2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

 

Složení slibu členy zastupitelstva

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Sloveč a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)

 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Miroslava Štěrbu a p. Viktora Rodywirju a zapisovatelem p. Editu Jankovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sloveč určuje ověřovateli zápisu p .Miroslava Štěrbu a p. Viktora Rodywirju a zapisovatelem p. Editu Jankovou.

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0   Zdrželi se  0

 

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

 

 

Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným členům.

 

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sloveč schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

I)       Volba starosty a místostarosty

-         určení počtu místostarostů

-         určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

-         určení způsobu volby starosty a místostarosty

-         volba starosty

-         volba místostarosty

II)      Zřízení finančního a kontrolního výboru

-         určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

-         volba předsedy finančního výboru

-         volba předsedy kontrolního výboru

-         volba členů finančního výboru

-         volba členů kontrolního výboru

       III)  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných

               členů zastupitelstva  (§ 72 zákona o obcích)

       IV)  Diskuse

       Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0   Zdrželi se  0

    

       Usnesení č. 2 bylo schváleno.

 

 

Bod I – volba starosty a místostarosty

 

Určení počtu místostarostů:

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo dva místostarosty. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sloveč schválilo zvolení dvou místostarostů.

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti  0  Zdrželi se  0

 

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

 

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:

Předsedající dále navrhl, aby žádná funkce nebyla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sloveč souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty nebude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Výsledek hlasování: Pro  3   Proti  3   Zdrželi se  1

 

Návrh nebyl přijat, usnesení nevzniklo.

 

 

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejným hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivým členům zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající dále navrhl, aby volba starosty a místostarosty proběhla tajným hlasováním.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sloveč schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným předsedajícím.

Výsledek hlasování: Pro  4   Proti  3  Zdrželi se  0

 

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

 

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

 

 

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva p. Jan Říbek navrhl zvolit do funkce starosty p. Irenu Novotnou, p. František Rulík navrhl zvolit do funkce starosty p. Viktora Rodywirju. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sloveč volí starostou p. Irenu Novotnou.

Výsledek hlasování: Pro  3   Proti  4   Zdrželi se  0

 

Usnesení nebylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sloveč volí starostou p. Viktora Rodywirju.

Výsledek hlasování: Pro  4  Proti  3   Zdrželi se  0

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

 

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“).

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva p. Jan Říbek navrhl zvolit do funkce místostarosty p. Miroslava Valentu, p. Miroslav Valenta navrhl zvolit do funkce místostarosty p. Jana Říbka a p. Miroslava Štěrbu, předsedající navrhl zvolit do funkce místostarosty p. Luďka Brzáka a p. Františka Rulíka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sloveč volí místostarostou p. Luďka Brzáka a p. Františka Rulíka..

Výsledek hlasování:

p. Luděk Brzák -  Pro  4

p. František Rulík - Pro 4   

p. Jan Říbek - Pro 1

p. Miroslav Valenta - Pro 3

 

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

 

 

*     *     *

 

Bod II – Zřízení finančního a kontrolního výboru

 

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích), neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výbor, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).

 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sloveč zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0   Zdrželi se  0

 

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

 

Volba předsedy finančního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy.: Člen zastupitelstva p. František Rulík navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru p. Miroslava Valentu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sloveč volí předsedou finančního výboru p. Miroslava Valentu..

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti  0   Zdrželi se  0

 

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

 

Volba předsedy kontrolního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy.: Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru p. Miroslava Štěrbu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sloveč volí předsedou kontrolního výboru p. Miroslava Štěrbu..

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti  0  Zdrželi se  0

 

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

 

Volba členů finančního a kontrolního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru a finančního výboru. Byly podány následující návrhy.: Předsedající navrhl odložení volby členů kontrolního a finančního výboru na nejbližší zasedání. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva a občanů obce podány jiné návrhy.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sloveč odkládá volbu členů kontrolního a finančního výboru z důvodu nedostatku kandidátů na členství ve výborech na nejbližší zasedání.

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0   Zdrželi se  0

 

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

 

Bod III – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění poskytována měsíční odměna podle platných tabulek ode dne 8.11.2014. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občanů obce neuplatnili žádná stanoviska.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sloveč v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce podle platných tabulek. Odměna bude poskytována od následujícího dne po  přijetí tohoto usnesení, tj. 8.11.2014.

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0  Zdrželi se  0

 

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sloveč v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce podle platných tabulek. Odměna bude poskytována od následujícího dne po dni zvolení do funkce starosty, tj. 8.11.2014.

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0  Zdrželi se  0

 

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sloveč v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce podle platných tabulek. Odměna bude poskytována od následujícího dne po dni zvolení do funkce místostarosty, tj. 8.11.2014.

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0  Zdrželi se  0

 

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sloveč v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva obce podle platných tabulek. Odměna bude poskytována od následujícího dne po dni zvolení do funkce předsedy výboru, tj. 8.11.2014.

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0  Zdrželi se  0

 

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sloveč v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že při souběhu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé funkce.

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0  Zdrželi se  0

 

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

 

 

Bod IV – Diskuse

 

dotaz – p. M. Čipera – dotaz na konkrétní výši odměn členů obecního zastupitelstva

odpověď – jednotliví členové obecního zastupitelstva sdělili výše jmenovanému výši své odměny

 

veřejné poděkování p. Barneta všem, kteří se podíleli na uspořádání akce Sjezd rodáků obce Sloveč v červnu 2014

dotaz – p. Barnet – proč se volí dva místostarostové

odpověď – p. Rulík, p. Valenta – z posledních 6 volebních období byli v 5 volebních obdobích voleni vždy dva místostarostové

 

dotaz – p. Langr – požadavek na podrobné informace v zápisech ze zasedání obecního zastupitelstva

odpověď – p. Rodywirja – bude vyhověno

 

 

*    *    *

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:20 hodin.

 

Přílohy zápisu:

1)      Prezenční listina

2)      Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce

3)      Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 12.11.2014

 

 

Zapisovatel:  Edita Janková

 

 

Ověřovatelé: Miroslav Štěrba dne 12.11.2014

                     

 

Starosta:        Viktor Rodywirja dne 12.11.2014

 

 

 

 

 

                                                       Razítko obce:

 

Kontaktní informace

 Obec Sloveč
Hlavní 142
Sloveč
289 03 Městec Králové

Číslo bankovního účtu: 8428191/0100

Tel./Fax.: 325 643 336
IČO: 00239763

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Facebook - Galerie

 

Dočasně nedostupné