Vytisknout

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 22

Napsal Edita Janková on . V sekci Úřední deska

ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 28. března 2013 na OÚ ve Slovči

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA č. 22

 

ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 28. března 2013

na Obecním úřadě ve Slovči

 

 

  • Přítomni členové ZO: MVDr. František Rulík, Viktor Rodywirja, Luděk Brzák, Václav Kučera, Irena Novotná, Jan Říbek, Miroslav Valenta

 

 Starosta zahájil zasedání  a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Starosta poté nechal schválit za ověřovatele zápisu pana Viktora Rodywirju a pana Luďka Brzáka,  za zapisovatele paní Editu Jankovou. Seznámil přítomné, že byl zápis z minulého zasedání řádně ověřen. Nakonec seznámil přítomné s programem zasedání.

 

Program:

 

-         Vytvoření pracovních míst v rámci VPP

-         Směrnice č. 1/2013

-         Kontrola hospodaření MŠ

-         Rozpočtové opatření č. 3/2013    

 

+ OZ projednalo žádosti 10 uchazečů o zaměstnání v rámci veřejně prospěšných prací, na základě uzavření smlouvy s Úřadem práce vybralo a schválilo vytvoření 5 pracovních míst

 

+ OZ byla předložena směrnice č. 1/2013 k účtování reálné hodnoty majetku určeného k prodeji a k datu účetní závěrky

 

+ byla provedena kontrola hospodaření Mateřské školy Sloveč, rekapitulace 4. čtvrtletí 2012, kontrola čerpání příspěvku

 

+ byly provedeny změny rozpočtu, navýšení příjmových a výdajových účtů, rozpočtové opatření č. 3/2013

 

USNESENÍ zastupitelstva obce Sloveč č. 22:

č. 135/22 schváleno vytvoření 5 pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací

č. 136/22 schválena směrnice č. 1/2013

č. 137/22 schválena kontrola hospodaření MŠ Sloveč

č. 138/22 schváleno rozpočtové opatření č. 3/2013

 

zapsala: Edita Janková

ověřil:  Viktor Rodywirja

            Luděk Brzák

 

 

                                                           ......................                                                                                              

                                                    MVDr. František Rulík              

                                                               starosta