Vytisknout

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 21

Napsal Edita Janková on . V sekci Úřední deska

ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 7. března 2013 konané na OÚ ve Slovči

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA č. 21

 

ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 7. března 2013

na Obecním úřadě ve Slovči

 

 

  • Přítomni členové ZO: MVDr. František Rulík, Viktor Rodywirja, Luděk Brzák, Václav Kučera, Irena Novotná, Miroslav Valenta
  • Nepřítomen: Jan Říbek

 

 Starosta zahájil zasedání  a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Starosta poté nechal schválit za ověřovatele zápisu paní Irenu Novotnou a pana Václava Kučeru,  za zapisovatele paní Andrea Šusterovou. Seznámil přítomné, že byl zápis z minulého zasedání řádně ověřen. Nakonec seznámil přítomné s programem zasedání.

 

 

Program:

 

-         Účetní závěrka 2012

-         Prodej pozemku

-         Rozpočtové opatření č.2/2013

      -    Pakt starostů

 

 

      +  OZ projednalo a schválilo účetní závěrku roku 2012

 

+ obec obdržela žádost o koupi obecního pozemku v obci Sloveč, katastrální území Kamilov-parc. č. 53/13 – orná půda o výměře 549m2, prodej výše uvedeného pozemku se uskuteční za odhadní cenu dle platného znaleckého posudku

 

+ byly provedeny změny rozpočtu, navýšení příjmových a výdajových účtů, rozpočtové opatření č. 2/2013

 

+ zastupitelstvo schvaluje podpis paktu strarostů, plán udržitelné energetiky a pověřuje starostu jeho podpisem

 

 

 

USNESENÍ zastupitelstva obce Sloveč č. 21:

č. 131/21 schválena účetní závěrka roku 2012

č. 132/21 schválen prodej pozemku par. č. 53/13,katast. území Kamilov

č. 133/21 schváleno rozpočtové opatření č. 2/2013

č. 134/21 schválen  podpis paktu starostů

 

 

 

zapsala: Andrea Šusterová

 

ověřil:  Irena Novotná

            Václav Kučera

 

 

 

                                        ……………………………………………                                                                                               

                                                    MVDr. František Rulík              

                                                               starosta