Vytisknout

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 18

Napsal Admin on . V sekci Úřední deska

ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 21.prosince 2012
ve Slovečské hospodě

Přítomni členové ZO: MVDr. František Rulík, Viktor Rodywirja, Luděk
Brzák, Václav Kučera, Irena Novotná, Jan Říbek
Nepřítomní členové ZO: Miroslav Valenta

Starosta zahájil zasedání a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a
vyhlášeno. Dále starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů
zastupitelstva obce a prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Starosta poté
nechal schválit za ověřovatele zápisu pana Luďka Brzáka a pana Jana Říbka, za
zapisovatele paní Andreu Šusterovou. Seznámil přítomné, že byl zápis z minulého
zasedání řádně ověřen. Nakonec seznámil přítomné s programem zasedání.

Program:

Rozpočet pro rok 2013
Rozpočtové opatření č. 12,13,14/2012
Zřizovací listina MŠ Sloveč


+ starosta obce seznámil přítomné s rozpočtem na rok 2013, uvedl jednotlivé
body rozpočtu, OZ projednalo rozpočet na rok 2013 jako vyrovnaný
v položkovém členění, OZ projednalo úpravu rozpoč. výhledu obce Sloveč pro
rok 2013,

+ byly provedeny změny rozpočtu, navýšení příjmových a výdajových účtů,
rozpočtové opatření 12,13,14/2012,

+ OZ projednalo Zřizovací listinu Mateřské školy Sloveč včetně příloh 1,2,3,

+ v bodě různé bylo projednáno:

- OZ projednalo Směrnici č. 1/2012 o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu,

OZ projednalo Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz
systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování
komunálního odpadu č. 1/2012

+ diskuse:
- p.Marel-po které straně silnice se bude dělat chodník a zda se bude při
této příležitosti ukládat elektřina a osvětlení do země
- p.Rulík-chodník půjde po pravé straně silnice ve směru ke Kněžicím a
elektřina a osvětlení se do země dávat nebudou

p. Barnet-poděkování starostovi a OZ za opravu chodníku před obecním
úřadem ve Slovči,


p.Langr A. – zda bude u nového chodníku označen i přechod pro chodce
p.Rulík- ano bude


p. Langr – je už firma, která bude dělat chodník,kolik je to metrů,bude na
tuto akci výběrové řízení
p.Rulík – firma ještě vybrána není, výběrové řízení musí být, je to cca
700metrů


p.Langr - zkontrolovat před zimou stav alejí, co je rozpočtové opatření,
občané chtějí vědět u stavebních věcí vyvěšených na úřední desce, kterých
míst se to týká ( mapa apod.),co se bude dělat s nepoužitými kameny ze
hřbitovní zdi ve Slovči, je už zajištěno vyhrnování sněhu, výpověď z nájmu
pozemků,
p. Rulík – OZ projedná daná témata v nejbližší době


USNESENÍ zastupitelstva obce Sloveč č. 18:
č. 110/18 schválen rozpočet na rok 2013 jako vyrovnaný v položkovém členění,
schválena úprava rozpočt. výhledu obce pro rok 2013
č. 111/18 schváleno rozpočtové opatření č. 12,13,14/2012
č. 112/18 schválena Zřizovací listina MŠ Sloveč včetně příloh 1,2,3
č. 113/18 schválena Směrnice č. 1/2012
č. 114/18 schválena Obecně závazná vyhláška č. 1/2012
č. 115/18 vzalo na vědomí připomínky občanů

zapsala: Andrea Šusterová

ověřil: Jan Říbek

Luděk Brzák

……………………………………………
MVDr. František Rulík
starosta

Kontaktní informace

 Obec Sloveč
Hlavní 142
Sloveč
289 03 Městec Králové

Číslo bankovního účtu: 8428191/0100

Tel.: 325 643 336
IČO: 00239763

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Facebook - Galerie

 

Dočasně nedostupné