Vytisknout

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 16

Napsal Admin on . V sekci Úřední deska

ze schůze OZ konané dne 13.září 2012 na OÚ Sloveč

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA č. 16

ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 13. září 2012
na OÚ ve Slovči


• Přítomni členové ZO: MVDr. František Rulík, Viktor Rodywirja, Luděk Brzák, Jan Říbek, Václav Kučera, Irena Novotná, Miroslav Valenta


Starosta zahájil zasedání a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Starosta poté nechal schválit za ověřovatele zápisu pana Miroslava Valentu a Luďka Brzáka, za zapisovatele paní Andreu Šusterovou. Seznámil přítomné, že byl zápis z minulého zasedání řádně ověřen. Nakonec seznámil přítomné s programem zasedání.


Program:

- Školní vzdělávací program
- Pronájem pozemku
- Rozpočtové opatření č. 4,5,6,7,8/2012
- Různé

+ obecní zastupitelstvo projednávalo Školní vzdělávací program Mateřské školky ve Slovči,

+ obecní zastupitelstvo projednávalo pronájem obecního pozemku p.č. 407/14,

+ byly provedeny změny rozpočtu, navýšení příjmových a výdajových účtů, rozpočtové opatření 4,5,6,7,8/2012,

+ v bodě různé bylo projednáno:
- navýšení počtu dětí v Mateřské škole ve Slovči a náhrada mzdy bývalé
ředitelky Mateřské školy ve Slovči,
- byla provedena kontrola hospodaření v MŠ Sloveč, rekapitulace 2.čtvrtletí roku 2012, kontrola čerpání příspěvku,
- žádost o pronájem nebo odkup hasičárny ve Střihově,
- prodloužení kanalizace k parcele č. 246/2,
- věcné břemeno k plynovodní přípojceUSNESENÍ zastupitelstva obce Sloveč č. 16:
č. 96/16 schválen Školní vzděl. Program MŠ Sloveč
č. 97/16 schválen pronájem obec. pozemku č.407/14
č. 98/16 schváleno rozpočtové opatření č. 4,5,6,7,8/2012
č. 99/16 schváleno navýšení počtu dětí v MŠ Sloveč a schválena náhrada mzdy
č. 100/16 schválena kontrola hospodaření v MŠ Sloveč
č. 101/16 neschválen prodej nebo pronájem hasičárny ve Střihově
č. 102/16 schváleno prodloužení kanalizace
č. 103/16 odsouhlaseno věcné břemenozapsala: Andrea Šusterová

ověřil: Miroslav Valenta

Luděk Brzák