Vytisknout

Zápis ze zasedání zastupitelsva č. 15

Napsal Admin on . V sekci Úřední deska

ze schůze obecního zastupitelstva konané 1.6. 2012 v hostinci ve Střihově

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA č. 15

ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 1. června 2012
v hostinci ve Střihově


• Přítomni členové ZO: MVDr. František Rulík, Viktor Rodywirja, Luděk Brzák, Jan Říbek, Václav Kučera, Irena Novotná, Miroslav Valenta


Starosta zahájil zasedání a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Starosta poté nechal schválit za ověřovatele zápisu pana Václava Kučeru a Viktora Rodywirju, za zapisovatele paní Andreu Šusterovou. Seznámil přítomné, že byl zápis z minulého zasedání řádně ověřen. Nakonec seznámil přítomné s programem zasedání.


Program:

- Zpráva za 1. pol. 2012
- Prodej pozemku
- Závěrečný účet obce za rok 2011
- Různé

+ starosta obce seznámil občany s akcemi uskutečněnými v 1. pololetí 2012 a finančními náklady za výše uvedené období,

+ obec obdržela žádost o koupi obecního pozemku v obci Sloveč, katastrální území Střihov – parc. č. 106/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 72 m2, par. č. 244/6 – zahrada o výměře 274 m2, parc. č. st.274/16– ostatní plocha o výměře 127 m2, parc. č. st. 128 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m2, prodej výše uvedených pozemků se uskuteční za odhadní cenu dle platných znaleckých posudků,

+ veškeré materiály týkající se závěrečného účtu obce Sloveč a jeho nedílné součásti výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 byly řádně vyvěšeny na úřední desce po dobu 15-ti dnů, přezkoumání hospodaření bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje, při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky


+ v bodě různé bylo projednáno:
- OZ projednalo výsledky konkurzního řízení na ředitele/ku Mateřské školy ve Slovči čp. 100, Městec Králové, 289 03. Konkurzní komisí byla doporučena p. Andrea Radová
- obci byla schválena dotace pro SDH Sloveč ve výši 30.000 Kč na nákup dýchacích přístrojů. Dotace je od Středočeského kraje, Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS,
- byla provedena kontrola hospodaření v MŠ Sloveč, rekapitulace 1. čtvrtletí roku 2012, kontrola čerpání příspěvku.


USNESENÍ zastupitelstva obce Sloveč č. 15:
č. 91/15 schválen prodej obecních pozemků parc. č. 106/2,244/6,274/16 a 128 v obci Sloveč, katastrální území Střihov
č. 92/15 schválen závěrečný účet obce Sloveč za rok 2011, a to bez výhrad
č. 93/15 schválena ředitelka MŠ ve Slovči čp. 100 paní A. Radová
č. 94/15 schváleno přijetí dotace pro SDH Sloveč na nákup dých. přístrojů
č. 95/15 shválena kontrola hospodaření v MŠ Slovečzapsala: Andrea Šusterová

ověřil: Václav Kučera

Viktor Rodywirja

Kontaktní informace

 Obec Sloveč
Hlavní 142
Sloveč
289 03 Městec Králové

Číslo bankovního účtu: 8428191/0100

Tel.: 325 643 336
IČO: 00239763

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Facebook - Galerie

 

Dočasně nedostupné