Vytisknout

Závěrečný účet obce za rok 2011

Napsal Admin on . V sekci Úřední deska

Závěrečný účet obce za rok 2011

Rozpočet obce Sloveč na rok 2011 byl schválen zastupitelstvem obce dne 16.12.20010 v celkové výši 5.890.000,- Kč. Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovým opatřením č. 1 ze dne 24.2.2011, rozpočtovým opatřením č. 2 ze dne 21.4.2011, rozpočtovým opatřením č. 3 ze dne 17.6.2011, rozpočtovým opatřením č. 4 ze dne 17.6.2011, rozpočtovým opatřením č. 5 ze dne 17.6.2011, rozpočtovým opatřením č. 6 ze dne 21.9.2011, rozpočtovým opatřením č. 7 ze dne 21.9.2011, rozpočtovým opatřením č. 8 ze dne 10.11.2011, rozpočtovým opatřením č. 9 ze dne 16.12.2011, rozpočtovým opatřením č. 10 ze dne 16.12.2011 a rozpočtovým opatřením č. 11 ze dne 26.1.2012. Všechny rozpočtové změny byly projednány v zastupitelstvu obce. Jsou zahrnuty v sestavě Fin 2-12M o plnění příjmů a výdajů roku 2011. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu obce.


Jednání zastupitelstva obce Sloveč konaného dne 1.6. 2012.

Na základě přezkoumání hospodaření závěrečného účtu obce Sloveč k 31.12.2010 dle zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny nedostatky.
Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce Sloveč ………..


Příjmová část

Skutečné příjmy r. 2011 7309634,91 Kč
z toho: daňové příjmy 5136159,05 Kč
nedaňové příjmy 850505,86 Kč
přijaté transfery 1322970,00 Kč


Třída 1 – Daňové příjmy
V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech sdílených daní náleží obci podle zákona č. 243/2000 Sb.

pol. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 805714,10 Kč
pol. 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 17140,72 Kč
pol. 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů 78138,02 Kč
pol. 1121 Daň z příjmu právnických osob 819154,72 Kč
pol. 1211 Daň z přidané hodnoty 1886659,97 Kč

Daň z nemovitosti nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně-FÚ převádí obci 100% z celkové vybrané částky.

pol. 1511 Daň z nemovitostí 1207634,52 Kč


Třída 2 – Nedaňové příjmy
Obsahem této části jsou příjmy z:

par. 3613 pol. 2132 Příjmy z pronájmu nebyt. prostor-hostinec Sloveč 18000,00 Kč
par. 3613 pol. 2132 Příjmy z pronájmu nebyt. prostor-obchod Sloveč 1200,00 Kč
par. 3632 pol. 2111 Příjmy z poskyt. služeb a výrobků-pohřebnictví 1432,00 Kč
par. 3633 pol. 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 3336,00 Kč
par. 3639 pol. 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 754866,00 Kč
par. 3724 pol. 2324 Přijaté nekap. příspěvky a náhrady 1700,00 Kč
par. 3725 pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-Ekokom 53884,00 Kč
par. 6171 pol. 2111 Příjmy z poskyt. služeb a výrobků-vyhlášení 900,00 Kč
par. 6310 pol. 2141 Příjmy z úroků 3623,86 Kč
par. 6310 pol. 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 11564,00 KčTřída 3 – Kapitálové příjmy

Žádné kapitálové příjmy nebyly v roce 2011 uskutečněny.


Třída 4 – Přijaté transfery
Přijaté dotace v roce 2011 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu a státních fondů jsou uvedeny níže. Všechny dotace byly vyčerpány, žádná nebyla vrácena.

pol. 4111 ÚZ 98005 Neinvestiční dotace-sčítání lidu 2916,00 Kč
pol. 4116 ÚZ 13101 Přijatá dotace-veřejně prospěšné práce 270000,00 Kč
pol. 4116 ÚZ 13234 Přijatá dotace-VPP z fondu EU 139484,00 Kč
par. 4122 ÚZ 14004 Neinvestiční dotace na výdaje JSDH 5200,00 Kč


Obsahem této části jsou neinvestiční přijaté transfery od obcí.

pol. 4121 Přijaté transfery od obcí-neinvestiční náklady MŠ 6000,00 Kč


Třída 8 – Financování
Protože byl rozpočet sestaven jako vyrovnaný, nebylo ho potřeba dofinancovat.

Výdajová část

Skutečné výdaje r. 2011 6919415,69 Kč
z toho: běžné výdaje 6826935,69 Kč
kapitálové výdaje 92480,00 Kč

Kapitálové výdaje tvořily:

Projektová dokumentace 92480,00 Kč


Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví
par. 2212 Silnice-rekonstrukce místních komunikací
par. 2221 Provoz veřejné silniční dopravy – příspěvek na dopravní územní
obslužnost
par. 2310 Pitná voda – vodné
par. 2321 Odvádění a čištění odpadních vod

Skupina 3 – Služby obyvatelstvu
par. 3111 Předškolní zařízení – příspěvek poskytnutý na provoz MŠ
Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřská škola
Sloveč. V roce 2011 obec poskytla MŠ příspěvek ve výši
100.000,- Kč. Tento příspěvek byl MŠ použit v souladu s jeho
určením, tj. na financování neinvestičních nákladů (pomůcky,
vybavení,…).
par. 3113 Základní školy – neinvestiční náklady na žáky ZŠ Městec Králové
par. 3314 Činnosti knihovnické – příspěvek na činnost knihoven v obcích
Sloveč, Kamilov a Střihov, nákup nových knih, odměny
Knihovníkům
par. 3341 Rozhlas a televize-poplatky ČRo a ČT
par. 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí
par. 3399 Ostatní záležitosti kultury – činnost KK OÚ, vítání občánků, jubilea,
setkání důchodců, zájezdy do divadel, odměny kronikářům a
správcům budov, činnost mysliveckého sdružení, činnost spolku
chovatelů, činnost rybářského spolku, činnost sportovní komise
pro děti, dětské dny, výlety pro děti
par. 3419 Tělovýchovná činnost – příspěvek TJ Sokol Sloveč na provoz
obec poskytla v roce 2011 TJ Sloveč příspěvek ve výši 100.000,- Kč,
organizace použila tyto prostředky v souladu s jejich účelovým
určením, tj. na činnost TJ na běžné výdaje a rekonstrukci sportovního
hřiště v obci Sloveč
par. 3421 Využití volného času dětí a mládeže
par. 3429 Neziskové a podobné org. – příspěvek včelařům
par. 3631 Veřejné osvětlení – náklady na el.energii a údržbu v.o.
par. 3632 Pohřebnictví
par. 3639 Platby daní a poplatků st. rozpočtu-daň z převodu nemovitostí
par. 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů – veškeré náklady spojené se
svozem a uložením nebezpečného odpadu
par. 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů – veškeré náklady spojené se
svozem a uložením tříděného domovního odpadu
par. 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů
par. 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – náklady na úklid obcí Sloveč,
Kamilov a Střihov , údržbu zeleně, odměny za sekání travního
porostu
Obec zaměstnávala v roce 2011 na veřejně prospěšných pracích 6
pracovníků. Od Úřadu práce v Nymburku obdržela neinvestiční
dotaci v rámci tzv. aktivní politiky zaměstnanosti na refundaci mezd
těchto pracovníků.
par. 4351 Neinvestiční transfer obecně prospěšným společnostem – obec
uzavřela smlouvu s Centrem sociálních a zdravotních služeb
Poděbrady o.p.s. a na jejím základě poskytla finanční příspěvek na
rok 2010
par. 4345 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče – centrum pro
zdravotně postižené
par. 5512 Požární ochrana – dobrovolná část – činnost jednotky, náklady na
provoz – PHM, náhradní díly, školení.

Skupina 4 – Všeobecná veřejná správa
par. 6112 Místní zastupitelské orgány – výdaje na odměny zastupitelů
par. 6171 Činnost místní správy – náklady na zabezpečení chodu úřadu
tvoří položky: nákup materiálu, tiskopisů, drobného hmotného
majetku, náklady na energii, cestovné, služby pošt a telekomunikací,
pohoštění, PHM, bankovní poplatky, platby daní a poplatků, opravy
a udržování

par. 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – bankovní poplatky
par. 6320 Pojištění majetku obce

Přehled vyplacených neinvestičních příspěvků
par. 3111 pol. 5331 částka 100.000,- Kč byla převedena dle rozhodnutí
zastupitelstva obce ze dne 16.12.20010
par. 3419 pol. 5229 částka 100.000,- Kč byla převedena dle rozhodnutí
zastupitelstva obce ze dne 16.12.2010Běžný účet
Zůstatek peněžních prostředků na b.ú. 8428-191/0100 k 31.12.2011 činí
885.413,80 Kč.

Obec Sloveč nemá žádné dluhy ani zastavený majetek.


Přílohy: Sestava Fin 2-12M sestavená k 31.12.2011
Zpráva výsledku hospodaření za rok 2011
Výkaz zisku a ztrát
Finanční vypořádání ze SR
Finanční vypořádání poskytnutých a přijatých dotací, půjček a úvěrů
Rozvaha (bilance) PO
Výkaz zisku a ztrát PO


Vyvěšeno: 16.5.2012
Sejmuto: 1.6. 2012

Kontaktní informace

 Obec Sloveč
Hlavní 142
Sloveč
289 03 Městec Králové

Číslo bankovního účtu: 8428191/0100

Tel.: 325 643 336
IČO: 00239763

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Facebook - Galerie

 

Dočasně nedostupné