Vytisknout

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 35

Napsal Edita Janková on . V sekci Úřední deska

ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 17. července 2014 na Obecním úřadě ve Slovči

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA č. 35

 

ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 17. července 2014

na Obecním úřadě ve Slovči

 

 

  • Přítomni členové ZO: Luděk Brzák, Václav Kučera, Irena Novotná, Viktor Rodywirja, MVDr. František Rulík, Miroslav Valenta

 

  • Omluveni členové ZO:  Jan Říbek

 

     

 Starosta zahájil zasedání  a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Starosta poté nechal schválit za ověřovatele zápisu pana Miroslava Valentu a pana Václava Kučeru, za zapisovatele paní Edita Jankovou. Seznámil přítomné, že byl zápis z minulého zasedání řádně ověřen. Nakonec seznámil přítomné s programem zasedání.

 

 

Program:

 

 

-         Výměna dveří TJ Sokol Sloveč

-         Nájemní smlouva s RWE GasNet s.r.o.

-         Různé

 

+  OZ schválilo výměnu 3ks dveří v objektu TJ Sokol Sloveč firmou Ekoplast CZ s.r.o. Nové

    Město pod Smrkem

 

+  OZ projednalo a schválilo novou nájemní smlouvu s RWE GasNet s.r.o. z důvodu změny

    vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 140/2009

 

+   v bodě různé bylo projednáno:

-          OZ projednalo a schválilo opravu sochy Sv. Panny Marie v obci Střihov

-          OZ projednalo a schválilo zakoupení motorové sekačky  

-          OZ projednalo a schválilo opravu chodníku v obci Sloveč od autobusové zastávky směrem k budově školy Sloveč čp. 100

-          byly provedeny změny rozpočtu, navýšení příjmových a výdajových účtů, rozpočtové opatření č. 6,7/2014

 

USNESENÍ zastupitelstva obce Sloveč č. 35:

 

č. 212/35 schválena výměna dveří v objektu TJ Sokol Sloveč

č. 213/35 schválena nájemní smlouva s RWE GasNet s.r.o.

č. 214/35 schválena oprava sochy Sv. Panny Marie v obci Stiřhov

č. 215/35 schváleno zakoupení motorové sekačky

č. 216/35 schválena oprava chodníku v obci Sloveč

č. 217/35 schváleno rozpočtové opatření č. 6,7/2014

 

 

zapsala: Edita Janková

 

ověřil:  Miroslav Valenta

 

            Václav Kučera

                                                                                          

                                            MVDr. František Rulík              

                                                        starosta