Vytisknout

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 34

Napsal Edita Janková on . V sekci Úřední deska

ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 19. června 2014 na Obecním úřadě ve Slovči

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA č. 34

 

ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 19. června 2014

na Obecním úřadě ve Slovči

 

 

  • Přítomni členové ZO: Luděk Brzák, Václav Kučera, Irena Novotná, Viktor Rodywirja, MVDr. František Rulík, Jan Říbek, Miroslav Valenta

 

     

 Starosta zahájil zasedání  a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Starosta poté nechal schválit za ověřovatele zápisu paní Irenu Novotnou a pana Luďka Brzáka, za zapisovatele paní Edita Jankovou. Seznámil přítomné, že byl zápis z minulého zasedání řádně ověřen. Nakonec seznámil přítomné s programem zasedání.

 

 

Program:

 

 

-         Stanovení počtu členů zastupitelstva pro období 2014-2017

-         Zrušení skládky „U Brodku“

-         Různé

 

+  OZ stanovilo v souladu se § 67, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet členů zastupitelstva pro následující volební období 2014-2018 a to 7 členů

 

+ z důvodu častého vzplanutí OZ rozhodlo o zrušení skládky „U Brodku“ a zároveň vydává zákaz vyvážení jakéhokoliv odpadu na tuto skládku

 

+   v bodě různé bylo projednáno:

-         OZ projednalo a schválilo opravu a obnovení otevřené kanalizace u čp. 95 v obci Střihov

-         OZ projednalo a schválilo sepsání Smlouvy o pronájmu hasičské zbrojnice v obci Sloveč s SDH Sloveč

-         OZ obdrželo žádost p. ředitelky MŠ Sloveč o doplatek mzdy paní učitelky Medvecké ve výši 8000,- Kč,  úhradu revize dětských prvků na zahradě MŠ ve výši 2000,- Kč a koupi dětského prvku na zahradu MŠ – OZ projednalo a schválilo doplatek mzdy ve výši 4000,- Kč, úhradu revize dětských prvků ve výši 2000,-  a odložilo koupi dětského prvku na zahradu MŠ na rok 2015, byla provedena kontrola hospodaření v MŠ Sloveč, rekapitulace 1. čtvrtletí 2014, kontrola čerpání příspěvku

-   byly provedeny změny rozpočtu, navýšení příjmových a výdajových účtů, rozpočtové opatření č. 5/2014

 

 

USNESENÍ zastupitelstva obce Sloveč č. 34:

č. 205/34 schválen počet členů zastupitelstva pro volební období 2014-2018

č. 206/34 schváleno zrušení skládky „U Brodku“

č. 207/34 schválena oprava kanalizace v obci Střihov

č. 208/34 schváleno sepsání Smlouvy o pronájmu s SDH Sloveč

č. 209/34 schválena kontrola hospodaření v MŠ Sloveč za 1. čtvrtletí 2014, schválen doplatek mzdy p. učitelky, úhrada revize dětských prvků

č. 210/34 odložena koupě dětského prvku na zahradu MŠ

č. 211/34 schváleno rozpočtové opatření č. 5/2014

 

 

zapsala: Edita Janková

 

ověřil:  Luděk Brzák

 

            Irena Novotná

 

 

 

                                                                                                                      

                                        MVDr. František Rulík              

                                                   starosta