Vytisknout

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 32

Napsal Edita Janková on . V sekci Úřední deska

ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 1. dubna 2014 na OÚ ve Slovči

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA č. 32

 

ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 1.dubna 2014

na Obecním úřadě ve Slovči

 

 

  • Přítomni členové ZO: Luděk Brzák, Václav Kučera, Irena Novotná, Viktor Rodywirja, MVDr. František Rulík, Jan Říbek, Miroslav Valenta

 

     

 Starosta zahájil zasedání  a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Starosta poté nechal schválit za ověřovatele zápisu pana Luďka Brzáka a pana Václava Kučeru, za zapisovatele paní Editu Jankovou. Seznámil přítomné, že byl zápis z minulého zasedání řádně ověřen. Nakonec seznámil přítomné s programem zasedání.

 

 

Program:

 

 

-         Výběrové řízení-veřejná zakázka 3/14

-         Oprava chodníku

-         Navýšení kapacity dětí v MŠ Sloveč

-         Různé

 

+ OZ projednalo výsledky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 3/14 – Oprava místní komunikace v obci Sloveč, OZ schvaluje doporučení výběrové komise firmu M-SILNICE a.s., Hradecká 415, Jičín a zároveň sepsání Smlouvy o dílo

 

+  OZ projednalo a schválilo opravu chodníku v ulici Vinická v obci Sloveč

 

+ OZ projednalo a souhlasí s navýšením počtu dětí v Mateřské škole Sloveč ze stávajícího počtu 21 dětí na 24.

 

+ v bodě různé bylo projednáno:

-         OZ projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení  služebnosti inženýrské sítě a vjezdu na pozemek parc.č. 335/12 a č. 515

-         OZ vzalo na vědomí zprávu KHS v Nymburce o kontrole v MŠ Sloveč

-         byly provedeny změny rozpočtu, navýšení příjmových a výdajových účtů, rozpočtové opatření č. 3,4/2014

-    OZ projednalo a schválilo novou smlouvu s EKO-KOM, a.s. o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

 

 

 

 

USNESENÍ zastupitelstva obce Sloveč č. 32:

č. 192/32 schváleny výsledky výběrového řízení

č. 193/32 schválena oprava chodníku v ulici Vinická

č. 194/32 schváleno navýšení počtu dětí v MŠ Sloveč

č. 195/32 schválena Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě a vjezdu na pozemek

č. 196/32 vzalo na vědomí zprávu KHS Nymburk.

č. 197/32 schváleno rozpočtové opatření č. 3,4/2014

č. 198/32 schválena nová smlouva s EKO-KOM,a.s.

 

 

 

zapsala: Edita Janková

 

ověřil:  Luděk Brzák

 

            Václav Kučera                                                                                        

                                                    MVDr. František Rulík              

                                                               starosta