Vytisknout

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 31

Napsal Andrea Šusterová on . V sekci Úřední deska

ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 4. března 2014

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA č. 31

 

ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 4. března 2014

na Obecním úřadě ve Slovči

 

 

·        Přítomni členové ZO: MVDr. František Rulík, Luděk Brzák, Václav Kučera, Irena Novotná, Miroslav Valenta, Viktor Rodywirja, Jan Říbek

     

 Starosta zahájil zasedání  a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Starosta poté nechal schválit za ověřovatele zápisu pana Václava Kučeru a Luďka Brzáka, za zapisovatelku paní Andreu Šusterovou. Seznámil přítomné, že byl zápis z minulého zasedání řádně ověřen. Nakonec seznámil přítomné s programem zasedání.

 

 

Program:

 

     -   Veřejná zakázka

-         Oprava komunikace

-         Rozpočtové opatření č. 2/2014

-         Různé

 

+ OZ projednalo výsledky výběrového řízení na akce: „Výměna oken a hlavních dveří Hasičská zbrojice“ a „ Výměna oken v kabinách ve sportovním areálu Sloveč“, OZ schvaluje doporučení výběrové komise firmu Baroch – okna s.r.o., Sokolovská 1143/3, Lysá nad Labem na obě akce a schvaluje tímto i Smlouvu o dílo

 

+ OZ schválilo vypsání výběrového řízení na akci: „Oprava místní komunikace Sloveč ulice Krátká“

 

+  byly provedeny změny rozpočtu, navýšení příjmových a výdajových účtů, rozpočtové opatření č. 2/2014

 

    + v bodě různé bylo projednáno:

-         OZ projednalo a schválilo koupi dvou betonových květináčů na chodník před Sloveč 100

- OZ projednalo a schválilo objednat zhotovení nápisu na památník     „Pozemkové reformy 1928“

 

 

USNESENÍ zastupitelstva obce Sloveč č. 31:

 

č. 187/31 schválena firma na výměnu oken

č. 188/31 schváleno vypsání výběrového řízení

č. 189/31 schváleno rozpočtové opatření č. 2/2014

č. 190/31 schválena koupě květináčů

č. 191/31 schváleno zhotovení nápisu

 

 

 

zapsala: Andrea Šusterová

 

ověřil:  Václav Kučera

 

            Luděk Brzák

 

                                         .............................................

 

                                              MVDr. František Rulík              

                                                               starosta