Vytisknout

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 30

Napsal Edita Janková on . V sekci Úřední deska

ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 20. února 2014 na Obecním úřadě ve Slovči

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA č. 30

 

ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 20. února 2014

na Obecním úřadě ve Slovči

 

 

  • Přítomni členové ZO: MVDr. František Rulík, Luděk Brzák, Václav Kučera, Irena Novotná, Miroslav Valenta
  • Omluveni členové ZO:   Viktor Rodywirja, Jan Říbek

     

 Starosta zahájil zasedání  a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Starosta poté nechal schválit za ověřovatele zápisu paní Irenu Novotnou a pana Miroslava Valentu, za zapisovatele paní Editu Jankovou. Seznámil přítomné, že byl zápis z minulého zasedání řádně ověřen. Nakonec seznámil přítomné s programem zasedání.

 

 

Program:

 

 

-         Kontrola hospodaření MŠ Sloveč za 4. čtvrtletí 2013

-         Kontrola hospodaření MŠ Sloveč za rok 2013

-         Koupě hasičského vozidla

-         Veřejně prospěšné práce 2014

-         Různé

 

+ byla provedena kontrola hospodaření MŠ Sloveč, rekapitulace 4. čtvrtletí 2013, kontrola čerpání příspěvku

 

+  OZ projednalo a schválilo účetní závěrku a výsledek hospodaření MŠ Sloveč za rok 2013

 

+ OZ projednalo uvolnění částky 300000,- Kč z rozpočtu obce na rok 2014 na koupi hasičského vozidla TATRA 815 CAS 32 + dar Zemědělské společnosti Sloveč. a.s. ve výši 100000,- Kč

 

+ OZ projednalo podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací od Úřadu práce na rok 2014 na 5 pracovních míst

 

+ v bodě různé bylo projednáno:

-         obec obdržela žádost ředitelky MŠ Sloveč o příspěvek na doplacení plného úvazku učitelky MŠ ve výši 35000,- Kč - OZ schválilo příspěvek na období duben-červen 2014 ve výši 14000,- Kč

-         OZ projednalo a schválilo Akční plán udržitelné energetiky MAS Mezilesí

-         OZ projednalo žádost ČEZ a.s. o narovnání zápisu vlastnického práva k budově technické vybavenosti (trafostanice v k.ú. Kamilov, parc. st. 60) a schválilo poskytnutí součinnosti formou souhlasného prohlášení

-         byly provedeny změny rozpočtu, navýšení příjmových a výdajových účtů, rozpočtové opatření č. 1/2014

 

 

 

 

USNESENÍ zastupitelstva obce Sloveč č. 30:

č. 179/30 schválena kontrola hospodaření MŠ Sloveč za 4. čtvrtletí 2013

č. 180/30 schválena účetní závěrka a výsledky hospodaření MŠ Sloveč za rok 2013

č. 181/30 schváleno uvolnění částky 300000,- Kč z rozpočtu obce na koupi hasičského vozidla

č. 182/30 schváleno podání žádosti o příspěvek v rámci VPP na rok 2014

č. 183/30 schválen příspěvek MŠ Sloveč ve výši 14000,- Kč

č. 184/30 schválen Akční plán udržitelné energetiky MAS Mezilesí

č. 185/30 schváleno souhlasné prohlášení ČEZ a.s.

č. 186/30 schváleno rozpočtové opatření č. 1/2014

 

 

 

zapsala: Edita Janková

 

ověřil:  Miroslav Valenta

 

            Irena Novotná

 

                                                               

                                                    MVDr. František Rulík              

                                                               starosta