Vytisknout

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 24

Napsal Edita Janková on . V sekci Úřední deska

ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 31.května 2013 v kulturním domě v Kamilově

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA č. 24

 

ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 31. května 2013

v kulturním domě v Kamilově

 

 

  • Přítomni členové ZO: MVDr. František Rulík, Viktor Rodywirja, Luděk Brzák, Václav Kučera, Irena Novotná, Jan Říbek, Miroslav Valenta

     

Starosta zahájil zasedání  a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Starosta poté nechal schválit za ověřovatele zápisu pana Miroslava Valentu a pana Luďka Brzáka,  za zapisovatele paní Andrea Šusterovou. Seznámil přítomné, že byl zápis z minulého zasedání řádně ověřen. Nakonec seznámil přítomné s programem zasedání.

 

 

Program:

 

 

-         Závěrečný účet obce Sloveč

-         Kontrola hospodaření MŠ Sloveč

-         Různé

 

 

+ veškeré materiály týkající se závěrečného účtu obce Sloveč pro rok 2012 a jeho nedílné součásti výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 byly řádně vyvěšeny na úřední desce po dobu 15-ti dnů, přezkoumání hospodaření bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje, při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky

 

+ byla provedena kontrola hospodaření v MŠ Sloveč , rekapitulace 1. čtvrtletí 2013, kontrola čerpání příspěvku

 

 

+ v bodě různé bylo projednáno:

-         byly provedeny změny rozpočtu, navýšení příjmových a výdajových účtů, rozpočtové opatření č. 4,5/2013

 

-         OZ projednávalo změnu dodavatele zemního plynu v obci Sloveč

 

  

 

USNESENÍ zastupitelstva obce Sloveč č. 24:

č. 142/24 schválen závěrečný účet obce Sloveč pro rok 2012, a to bez výhrad

č. 143/24 schválena kontrola hospodaření MŠ Sloveč

č. 144/24 schváleno rozpočtové opatření č. 4,5/2013

č. 145/24 schválena změna dodavatele z. plynu

 

 

zapsala: Andrea Šusterová

 

ověřil:  Miroslav Valenta

 

 

            Luděk Brzák

 

                                                                                          

                                                    MVDr. František Rulík              

                                                               starosta  

  

 

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce - ke stažení zde (.pdf)