Vytisknout

Představení školy

Základní informace:

Mateřská škola Sloveč
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Sloveč 100, 289 03, Městec Králové
+ 420 774 208 584

MOTTO: „Dej každému dni příležitost, aby se stal tím nejkrásnějším v tvém životě.“ - Mark Twain

Preferujeme všestranný rozvoj dítěte formou, která je pro dítě radostí a potěšením, ne zátěží.

Provozní doba:  7.00 - 16.00 hod
Počet tříd: 1
Kapacita: 20 dětí
Věková skladba: zpravidla 3 - 6 let

Školní vzdělávací program:

Název:
       JEN SE DĚTI ROZHLÉDNĚTE, JAK JE KRÁSNĚ NA SVĚTĚ

Motto: 
      DEJ KAŽDÉMU DNI PŘÍLEŽITOST, ABY SE STAL TÍM NEJKRÁSNĚJŠÍM V TVÉM ŽIVOTĚ.
         Mark Twain

ŠVP je rozdělen do 5 integrovaných bloků, které se vzájemně propojují a navazují na jednotlivá roční období.

Integrované bloky :

 1. VÍTR DUJE PO STRNIŠTI
 2. UŽ SE TĚŠÍM ANDÍLKU NA VÁNOČNÍ NADÍLKU
 3. ZIMA JE, ZIMA JE, KAŽDÝ SE RADUJE
 4. JARO SE NÁM PROBUDILO, OD SNĚŽENEK VŠUDE BÍLO
 5. NAŠE MILÉ LÉTO, CO JSI NÁM PŘINESLO?

V případě zájmu je celé znění Školního vzdělávacího programu / ŠVP / k nahlédnutí v MŠ Sloveč.

Obecná charakteristika školy:

Mateřská škola ve Slovči vznikla nejprve jako útulek pro matky pracující v tehdejším JZD. V tomto provizorním zařízení se pro děti nevařilo. Kolem roku 1770 byla v obci založena ZŠ.

Dnešní jednopatrová budova byla postavena v roce 1902.

V roce 1980 byla v obci zrušena ZŠ pro nedostatek dětí a v dolní části budovy byla vybudována MŠ. Některé úpravy byly prováděny v průběhu let dle momentálních potřeb obce. V kronice obce Sloveč však tyto události nejsou podrobně zaznamenány.

Dnes sídlí  MŠ nadále v přízemí  budovy, je však samostatným právním subjektem. MŠ se stala příspěvkovou organizací dnem 1. 1. 2003 a její zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení nabylo účinnosti též dnem 1. 1. 2003. U školního zařízení Školní jídelna bylo rozhodnutí o zapsání do školského rejstříku provedeno s účinností od 1. 4. 2007.

Mateřská škola je jednotřídní, heterogenní školou, kam docházejí děti zpravidla od tří do šesti let, ve výjimečných případech přijímáme děti mladší a zůstávají děti s odloženou školní docházkou. Děti se scházejí ve třídě, která je zároveň spojena s hernou. Samostatná kuchyň zde není, pouze malá kuchyňka pro přípravu přesnídávek , odpoledních svačinek a k výdeji obědů, které se dovážejí z MŠ Městec Králové.

Děti mají v 1. patře k dispozici nově vybudovanou samostatnou ložnici se vždy připravenými ustlanými lehátky. Převlékat se chodí do šatny, kde má každý svou novou  skříňku s obrázkem své značky. 

Hygienické návyky jsou prováděny v samostatné zcela zrekonstruované umývárně. 

Vybavení školy je převážně nové  a odpovídá evropským normám. 

K budově patří zahrada, kde se nacházejí stromy, skluzavka, houpačky, zastřešený domeček, a oddělené pískoviště zakryté plachtou proti znečištění.

Podmínky vzdělávání:

Materiální - věcné podmínky

V celé MŠ je z velké části nový nábytek, počínaje hernou, jídelnou, ložnicí a konče šatnou. Z peněz obecního rozpočtu hradíme menší úpravy a opravy, využíváme zejména ochoty rodičů nám pomoci. Větší a nákladnější opravy zajišťuje a hradí Obecní úřad. Estetické doplňky a obrázky do všech prostor MŠ vyrábíme s dětmi samy nebo pomáhají rodiče dle svých možností. Osvětlení vyhovuje hygienickým normám. 

Herna je vybavena novými i starými hračkami, pomůckami, hrami a výtvarným materiálem pro děti dostupnými a umístěnými tak,  aby je děti dobře viděly a aby si je mohly samy brát a také je samy uklízely. Tato místnost umožňuje dostatek místa pro výběr námětových her, pro individuální i skupinovou práci.

Zdravotně nezávadné hygienické zařízení odpovídá počtu dětí, jejich potřebám a bezpečnosti.

K odpočinku slouží ložnice, která je stabilní, jinak nevyužívaná, lůžka jsou nová, odpovídající daným normám, jsou zdravotně nezávadná, estetická a bezpečná.

V části ložnice je vybudována ředitelna, která je esteticky a účelně oddělena od spací části dřevěným vkusným a bezpečným ohrazením.

K MŠ patří rozlehlá zahrada, která je vybavena novými vyhovujícími zahradními prvky, které dětem umožňují různorodé pohybové aktivity. Děti zde mají k dispozici i hračky, pracovní a sportovní náčiní, které postupně doplňujeme a rozšiřujeme.

Průběžně budeme školu vybavovat dle našich představ a potřeb – do ložnice chceme koupit nábytek pro lůžkoviny, knížky a hračky.

Životospráva:

Životospráva je v naší MŠ zajišťována velmi pečlivě plnohodnotnou a vyváženou stravou se zachováním vhodné skladby jídelníčku a dodržováním pitného režimu po celý den. Dodržujeme hygienické postupy při přípravě dopoledních přesnídávek i odpoledních svačin.Při výrobě obědů, které jsou dováženy z MŠ Městec Králové, jsou dodržovány technologické postupy a je vypracován HACCP. Bereme ohledy na stravovací návyky dětí z domova, děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby každé jídlo před odmítnutím alespoň ochutnaly.

Dalším důležitým aspektem nutným ke zdravému životnímu stylu, ke kterému se naše MŠ hlásí, je především dostatek pohybu na čerstvém vzduchu i pohybu v interiéru školy, respektování individuálního odpočinku dítěte i flexibility pravidelného denního řádu a rytmu. Snažíme se, aby každé dítě mělo prostor pro aktivity dle své volby, soukromí, spontánní a řízené činnosti, relaxaci.

Psychociální podmínky:

Všechny děti v MŠ bez ohledu na věk mají rovnocenné postavení v kolektivu, naopak starší děti pomáhají mladším, jakoukoliv nespravedlivost se mnohdy pokoušejí řešit samy mezi sebou. Podceňování či zesměšňování není přípustné.

Děti mají poměrně velkou volnost a osobní svobodu, avšak obojí do přípustné míry z nutnosti dodržování určitého řádu. Pedagogické vedení dětí je přímé, vede k samostatnému rozhodování , konání a komunikaci dítěte. Vylučuje se manipulace s dítětem a organizování dítěte. Podporujeme v dětech zdravou soutěživost. Mezi dětmi a dospělými se projevuje vzájemná náklonnost, důvěra, podpora a zdvořilost. Děti dostávají srozumitelné a jasné pokyny, ve třídě je příjemná a kamarádská nálada. Jedním z našich cílů je spokojené dítě i rodiče.

V MŠ se snažíme o dodržování pravidel soužití:

 • Při opuštění třídy oznámím, kam jdu
 • Pohybuji se na vyhrazených prostorách
 • Dodržuji zásady hygieny
 • Pomáhám ostatním
 • Neubližuji a konflikty neřeším rukama a nohama, ale pusou
 • Uklízím po sobě

Budeme i nadále vytvářet takové prostředí, aby se v něm cítily dobře nejen děti, ale i zaměstnanci školy. Povedeme děti k samostatnosti a upevňování každodenních úkonů-stolování, hygiena, sebeobsluha, zdvořilé chování mezi sebou i směrem k dospělým, budeme využívat stimulace a pokud možno pozitivní hodnocení. 

Organizace:

Denní řád je pouze rámcový, orientační. Umožňuje pružně reagovat na individuální potřeby dětí. Pravidelně  zařazujeme řízené zdravotně pohybové aktivity. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený včetně činností, které MŠ organizuje nad rámec běžného programu. Dbáme na osobní soukromí dětí a to i včetně osobní hygieny. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí.

Řízení mateřské školy:

Vzhledem k tomu, že jsme malá škola, je řízení postaveno především na osobních kontaktech, komunikaci a vzájemné dohodě. Mezi zaměstnanci jsou dobré osobní vztahy, vstřícná komunikace, která probíhá všemi směry.

Povinnosti, pravomoci a úkoly jsou jasně vymezeny. Ředitelka vítá každou aktivitu směrem k řízení MŠ, podporuje spolupráci, diskuzi, poskytuje prostor pro tvůrčí práci každého a pro vzájemné předávání zkušeností. Ředitelka průběžně vyhodnocuje práci zaměstnanců. Všichni pracují jako jeden tým. Máme vytvořen vnější i vnitřní komunikační systém.

Spolupráce se zřizovatelem přispívá zejména ke zkvalitnění materiálního vybavení školy. Spolupracujeme též s jinými mateřskými školami, pravidelně se scházíme s jejich ředitelkami, abychom si vzájemně vyměnily zkušenosti při vzdělávání dětí. Našimi poradci jsou odborníci v logopedii a pedagogicko-psychologické poradně Nymburce.

Nadále budeme zlepšovat spolupráci se zřizovatelem a odborníky, vzdělávat se, zlepšovat vyhodnocování naplnění stanovených cílů – zpětná vazba.

Personální podmínky:

V Mateřské škole pracují tři zaměstnanci:

Andrea Radová je ředitelka školy a splňuje předepsanou odbornou kvalifikaci.

Renata Medvecká je učitelka školy a splňuje předepsanou odbornou kvalifikaci.

Jaroslava Novotná je školnice a stará se nejen o úklid celé mateřské školy, ale dováží a servíruje obědy, nakupuje potraviny a připravuje dopolední i odpolední svačiny.

Spoluúčast rodičů:

Pro školu je velmi důležitá spolupráce s rodiči, protože vazba mezi dítětem, rodičem a pedagogem by měla důsledně vycházet z rovnoprávných mezilidských vztahů. Každý z nich musí plnit svoji funkci a zároveň uznávat toho druhého. Rodičům poskytujeme informace z oblasti vzdělávání, zprostředkováváme odborné vyšetření, pokud si to přejí a zachováváme soukromí rodiny.

Rodiče dle svých možností poskytují sponzorské dary a financují veškeré akce, které pro děti pořádáme – divadla, výlety apod.

Naším dlouhodobým cílem je nadále spolupracovat s rodiči, vytvářet partnerské vztahy mezi školou a rodiči, vést průběžný dialog o dítěti, jeho rozvoji a učení, respektovat potřeby jednotlivých dětí a jejich rodin.

Organizace dne v MŠ:

cílené činnosti ve skupinkách, individuální činnosti, jazykové chvilky, smyslové hry:

6.45       -     8.30 hod    -    scházení dětí, ranní hry dle volby, didakticky cílené činnosti ve skupinkách, individuální činnosti, jazykové chvilky, smyslové hry - spontánní řízené činnosti

8.30       -     8.50 hod    -    ranní zdravotně relaxační cvičení s náčiním, nahudbu

8.50       -     9.00 hod    -    hygiena, příprava na svačinu

9.00       -     9.15 hod    -    svačina

9.15       -     9.45 hod    -    komunikativní kruh s předškoláky, logopedické chvilky, příprava na pobyt  venku

9.45       -    11.35 hod    -    pobyt venku dle počasí, převlékání

11.45     -    12.20 hod    -    hygiena, příprava na oběd, oběd, hygiena

12.20     -    14.00 hod    -    příprava na odpočinek, poslech pohádek nebo písniček, odpočinek

14.00     -    14.30 hod    -    hygiena, příprava na svačinu, svačina

14.30     -    15.45 hod    -    odpolední zájmová činnost, pokračování didaktických cílených činností

Kontaktní informace

 Obec Sloveč
Hlavní 142
Sloveč
289 03 Městec Králové

Číslo bankovního účtu: 8428191/0100

Tel.: 325 643 336
IČO: 00239763

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Facebook - Galerie

 

Dočasně nedostupné